CONTACT

* LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG:
NGUYỄN HÙNG KHÁNH
(857) 205-1289  khanhnguyen623@yahoo.com
 
* LIÊN ĐOÀN PHÓ:
 THOMAS DINH
thomas.dinh@yahoo.com
 
* LIÊN ĐOÀN PHÓ NGOẠI VỤ:
ĐINH TIẾN BẢN
(857) 200-2789  bandinhtien@gmail.com
 
* ẤU TRƯỞNG:
AKELA: KY-VIET DANG
kyviet.dang17@gmail.com
 
* THIẾU TRƯỞNG:
NGUYỄN HÙNG KHÁNH
(857) 205-1289  khanhnguyen623@yahoo.com
 
* THIẾU PHÓ:
 
 
* KHA TRƯỞNG:
JAMES PHẠM
 
* THƯ KÝ:
KIM-KHÁNH BUI
bubido2004@yahoo.com
 
* THỦ QUỸ:
KIM NGUYỄN
kimthanh17.KN@gmail.com
 
♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 
 

CÁC PHỤ HUYNH CÓ CON EM ĐI SINH HOẠT NGÀNH NÀO NÊN LIÊN LẠC THẲNG TRỰC TIẾP NGÀNH ĐÓ SẼ CÓ ĐƯỢC THÔNG TIN CHÍNH XÁC.

Thân Ái Bắt Tay Trái