LÀNG BÁCH HỢP BĐ

KỶ NIỆM 1 NĂM THÀNH LẬP LÀNG BÁCH HỢP BẠCH ĐẰNG BOSTON

~~~~~~~~~ **** ~~~~~~~~~

Đơn vị Hướng Đạo Trưởng Niên mang tên Làng Bách Hợp Bạch Đằng được thành lập vào tháng 11, 2014 với các mục đích sau đây:

  • Giúp cho ACE Cựu Hướng Đạo Sinh, các Trưởng và quý vị phụ huynh có tinh thần Hướng Đạo không có thời gian tham gia sinh hoạt trực tiếp với Liên Đoàn giữ chặt và phát triển tình thân trong Đại Gia Đình Hướng Đạo
  • Tạo cơ hội cho mọi người sinh hoạt chung và phục vụ trong tinh thần Hướng Đạo
  • Giúp đỡ cho những nhu cầu sinh hoạt của Liên Đoàn HĐ tại địa phương tùy theo điều kiện và khả năng

Thành viên trong Làng:

Tiên Chỉ: Bản Đinh

Trưởng Làng: Minh Xuân Nguyễn

Phó Làng: Mẫn Nguyễn

Thư Ký: Kim-Khánh Bùi

Làng Bách Hợp Bạch Đằng rất hoan nghênh đón nhận các thành viên mới.

Điều kiện tham gia & quyền lợi:

  Tất cả mọi người từ 26 tuổi trở lên (hay 21 tuổi nếu là Cựu Hướng Đạo Sinh  chưa từng sinh hoạt ngành Tráng)
  Không bắt buộc sinh hoạt thường xuyên
  Không bắt buộc phải mặc đồng phục Hướng Đạo
  Những người chưa từng là Hướng Đạo Sinh đựợc mặc đồng phục HĐ, (hay/ và) đeo khăn quàng Hướng Đạo Trưởng Niên sau khi đã đựợc tuyên hứa.
  Đựợc hưởng quy chế và quyền lợi của một Hướng Đạo Sinh về  bảo hiểm an toàn khi đi sinh hoạt, cắm trại, họp bạn Thế Giới,… sau khi đã đóng niên liễm quy định

 

Làng Bách Hợp Bạch Đằng sẽ họp mặt vào các ngày Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng, hoặc theo email thông báo, từ 12:30PM- 2:30PM, tại trung tâm VietAID:

 

Links:

 

Thân Ái Bắt Tay Trái