QUY ƯỚC HĐTN

Điều 1: Hướng Đạo Trưởng Niên là một thành phần của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam. Các Trưởng Niên Hướng Đạo Việt Nam kết hợp vì những mục đích sau đây:

* Giữ chặt và phát triển tình thân trong đại gia đình Hướng Đạo
* Phục vụ Phong Trào Hướng Đạo
* Góp phần phục vụ xã hội

Điều 2: Thành phần Trưởng Niên gồm những người đã tuyên hứa, gia đình và các thân hữu từ 26 tuổi trở lên, hoặc trên 21 tuổi mà không là Tráng Sinh Hướng Đạo Việt Nam.

Điều 3: Đơn vị kết hợp Trưởng Niên gọi là Xóm hay Làng Bách Hợp, tùy theo đơn vị chọn lựa. Nhân số không hạn định.

Điều 4: Mỗi Xóm hay Làng Bách Hợp có thể suy cử một vị Tiên Chỉ ở vị trí danh dự. Toàn thể thành viên bầu ra Xóm Trưởng hoặc Lư Trưởng cùng các trách vụ quy định trong Hương ước riêng của đơn vị. Tiên Chỉ, Lư Trưởng hay Xóm Trưởng phải là người đă tuyên hứa Hướng Đạo.

Điều 5: Công tác kết hợp do một Văn Phòng Liên Lạc đảm trách. Trưởng Văn Phòng là ủy viên đại diện Hướng Đạo Trưởng Niên trong Hội Đồng Trung Ương HĐVN. Trưởng Văn phòng có thể bổ nhiệm một hay nhiều phụ tá, theo nhu cầu.

Điều 6: Hội nghị Trưởng Niên do Văn Phòng Liên Lạc triệu tập, nhóm họp mỗi kỳ Họp bạn Thẳng Tiến của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam. Nhiệm kỳ của ủy viên phụ trách Văn Phòng tùy thuộc hạn kỳ tổ chức trại Họp Bạn. Sự tham dự không giới hạn.

Làm tại Trại Họp Bạn Thẳng Tiến 6, ngày 29 tháng 6 năm 1998

 (Tài liu trích trong bn tin Liên Lc S 28 – Phát hành tháng 9-1998 – Trang 06)