THAM GIA HDTN

Các anh chị em Cựu Hướng Đạo Sinh, các Trưởng và quý vị phụ huynh có tinh thần Hướng Đạo muốn gia nhập Huớng Đạo Trưởng Niên Làng Bách Hợp Bạch Đằng, có thể download đơn dưới đây, điền vào, ky’ tên, và gởi cho chị Minh Xuân.

HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN – PHIẾU GIA NHẬP